Suomen Glaukoomaseura ry - Finlands Glaukomförening rf

Suomen Glaukoomaseura ry,  Finlands Glaukomförening rf

SÄÄNNÖT

1 §  Yhdistyksen nimi on Suomen Glaukoomaseura ry, Finlands Glaukomförening rf ja kotipaikka Helsinki.

2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää glaukoomatutkimuksen ja glaukooman hoito- ja tutkimuskäytäntöjen kehitystä sekä edistää glaukoomatietoutta ja - tietoisuutta pitämällä kokouksia ja koulutustilaisuuksia, pitämällä yhteyttä jäseniin ja olemalla yhteydessä yhdistyksen tarkoitusta vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin sekä ryhtymällä muihin vastaaviin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin. 

3 §  Yhdistys hankkii tarkoituksensa toteuttamiseen tarvittavat varat perimällä vuosijäseniltään jäsenmaksuja, vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestämällä myös ulkopuolisille koulutus- ja esitelmätilaisuuksia tai muilla samankaltaisilla tavoilla. 

Yhdistyksen jäsenten on maksettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksun maksuajan ja -tavan päättää yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kehotuksesta huolimatta kahdelta vuodelta maksamatta.

Jäsenmaksun edelliseltä vuodelta laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

4 §  Yhdistyksen jäseniksi voi yhdistyksen hallitus päätöksellään ottaa laillistettuja lääkäreitä, jotka ovat silmätautien erikoislääkäreitä tai erikoistumassa silmälääkäreiksi ja joiden jäsenyyttä kaksi yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti puoltanut. Jäsenet voivat olla joko vuosijäseniä, kunniajäseniä tai kannatusjäseniä.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta vuosikokouksen päätöksellä kutsua sellainen yksityinen henkilö, joka erityisen suuressa määrin on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.

Kannatusjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta ottaa yksityishenkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. Yhdistyksen kokouksissa kannatusjäsenillä ei ole puhe-, eikä äänioikeutta. 

5 §  Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään
seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

6 §   Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhdistyksen asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

7 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden.

8 §   Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja heillä kaksi (2) varamiestä.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

9 §   Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

10 §   Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti jäsenluetteloon merkityllä osoitteella. Kokouskutsut on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin kuin kutsu vuosikokoukseen.

11 §  Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

  2) esitetään hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus

  3) esitetään tilintarkastajan lausunto

  4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

  5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

  6) määrätään jäsenmaksut kuluvalle toimintavuodelle

  7) päätetään hallituksen jäsenten määrästä

  8) valitaan hallituksen jäsenet

  9) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

  10) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

12 §  Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:lle käytettäväksi Suomen Glaukoomaseran tarkoitusten tai niihin läheisesti liittyvien tarkoitusten edistämiseen.

13 §   Muutoin noudatetaan yhdistyksistä voimassaolevia säännöksiä. 

© 2024 Suomen Glaukoomaseura